Uutislistaukseen

Jokainen kohdataan ihmisenä

Sairaanhoitaja-diakonissa kokonaisvaltaisen terveyden edistäjänä

Perhonen kämmenellä.

Syyskuun 1. päivänä vietetään Diakonian viran päivää eli D-dayta. Sairaanhoitaja-diakonissa koulutukseen sisältyy omien arvojen ja vakaumuksen perusteiden pohtiminen, joka kasvattaa itseymmärrystä omasta arvomaailmasta. Ihmisen tuntiessa omien arvojensa perustan, hän kykenee paremmin kohtaamaan myös toisen ihmisen pohdinnat liittyen hänen arvioihinsa ja henkilökohtaisen uskon kysymyksiin.

Teksti: Maija Kupsala

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa sairaanhoitaja-diakonissoja, jotka ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä ja heillä on ammatillisena erityisosaamisena diakoninen hoitotyö. 
Sairaanhoitaja-diakonissa opinnot koostuvat sairaanhoitajaopintojen lisäksi 60 opintopisteestä teologisia ja seurakunnannallisia ammattiopintoja, jotka antavat valmiudet asiakkaan vakaumuksen ja hengellisyyden kohtaamiseen. 
Diakoninen hoitotyö tarkoittaa ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista, jossa huomioidaan myös ihmisen henkiset ja hengelliset tarpeet. Kokonaisvaltaisessa hoitotyössä huomioidaan ihmisen koko elämäntilanne kunnioittavasti, hyväksyvästi ja läsnä ollen. 
Ammatillisesti diakonista hoitotyötä tekevä ei edellytä asiakkaalta erityistä tai samaa elämänkatsomusta, vaan ihminen kohdataan aina ihmisenä, ainutkertaisena yksilönä.

Diakonisessa hoitotyössä nostetaan esille myös ihmisen henkinen terveys. Henkinen terveys sisältää ihmisen pyhiksi kokemia asioita, arvoja ja asenteita sekä olemassaoloon eli eksistentialistisuuteen liittyviä käsityksiä. 
Ihmisen olemassaolon pohtimiseen liittyvät muun muassa omaan identiteettiin, toivoon, epätoivoon, syyllisyyteen, sovintoon, kärsimykseen ja kuolemaan liittyvät asiat. Nämä nousevat usein pinnalle ihmisen kohdatessa oma tai läheisen vakava sairastuminen tai kuolema. 
Henkinen terveys on ihmisen voimavara, joka auttaa yksilöä sopeutumaan ja selviytymään elämän haasteissa. 
Henkisellä terveydellä on myös yhteys koettuun elämänlaatuun ja tunne-elämän tasapainoon. 
Henkistä terveyttä tukemalla pystytään vahvistamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukemaan ihmisen elämänhallinnan selviytymisen kokemusta. 
Esimerkiksi saattohoidossa olevien asiakkaiden elämän luopumiseen liittyvän epätoivon hetkillä tutkitusti auttoi vakaumusta kunnioittava hengellinen ja henkinen tukeminen.  

Diakonisen hoitotyön asiantuntija on myös vuorovaikutuksen osaaja, joka kykenee kohtaamaan erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä heidän elämänhaasteissaan. 
Sairaanhoitaja-diakonissa koulutukseen sisältyy omien arvojen ja vakaumuksen perusteiden pohtiminen, joka kasvattaa itseymmärrystä omasta arvomaailmasta. 
Ihmisen tuntiessa omien arvojensa perustan, hän kykenee paremmin kohtaamaan myös toisen ihmisen pohdinnat liittyen hänen arvioihinsa ja henkilökohtaisen uskon kysymyksiin. 
Tämä on myös erityistä hoitotyön ammatillista osaamista, jota tarvitaan esimerkiksi muistisairaiden hoitotyössä ja saattohoidossa.

Hengellisyys ja henkisyys ei ole sidottua vain evankelis-luterilaisen tai kristillisen uskon näkemyksiin. 
Diakonisen hoitotyön asiantuntijalla on myös uskonnonlukutaitoa ja ammatilliset valmiudet kohdata muun kuin kristillisen vakaumuksen omaavia ihmisiä.   
Oleellista on toisen ihmisen arvostus, vakaumuksen kunnioittamien ja keskustelu asiakkaan lähtökohdista käsin. 
Toivottavasti jatkossa sairaanhoitaja-diakonissojen asiantuntijuutta pystytään hyödyntämään laajasti terveydenhuoltoalan eri hoitoyksiköissä asiakkaiden hyvän, kokonaisvaltaisen hoidon edistämiseksi. 


Kirjoittaja on Oulun Diakonia-ammatti korkeakoulun lehtori.

 

Lähteet
• Karvinen, I., Lipponen, V., & Sipola, V. (2020). Vakaumuksen ja uskon kunnioittaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kirkkohallitus, Diakonia ja sielunhoito.
• Rättyä, L. (2020) Diakonisen hoitotyön periaatteet ja sisältö. Teoksessa Gothóni, R., Malkavaara, M., Rättyä, L., Thitz, P., & Valtonen, M. (toim.). Diakonisen hoitotyön perusteet ja käytäntö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
• Sipola V. (2022) Henkinen terveys. Teoksessa Absetz, P., Rautava, P., Patja, K., & Ripatti-Toledo, T. (toim.) Terveyden 
edistäminen. Kustannus Oy 
Duodecim.

30.8.2023 12.23